Skip to main content

Tag: compensatieregeling

Vergeet de TEK-regeling niet!

Er komt een tijdelijke compensatieregeling voor de gestegen energiekosten voor energie-intensieve mkb-bedrijven: de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling).

Als minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten, kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor 50% van de kostenstijging boven de drempelprijs. De drempelprijs is nu vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit.

De TEK-regeling is met terugwerkende kracht van toepassing over de laatste 2 maanden 2022 en het jaar 2023. Aanvragen kunnen naar verwachting gedaan worden in het 2e kwartaal 2023.

Mis het niet en zorg als mkb-bedrijf dat je administratie op orde is, zodat je de aanvraag met succes kunt indienen.

De TEK-regeling
Het kabinet komt voor energie-intensieve mkb-bedrijven met een compensatiemaatregel voor de gestegen energiekosten in de vorm van de zogenoemde Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling). De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft over deze regeling drie brieven aan de Tweede Kamer gestuurd.

Voorwaarden voor de TEK-regeling
Om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling moet een ondernemer aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het mkb-bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie. Volgens deze definitie heeft een mkb-onderneming minder dan 250 werknemers, bedraagt de jaaromzet minder dan € 50 miljoen of is het balanstotaal minder dan € 43 miljoen. De onderneming is zelfstandig en de voornoemde criteria zijn van toepassing op de totale onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
 2. Het mkb-bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister.
 3. Het mkb-bedrijf is een energie-intensief bedrijf. Hiervan is sprake als minimaal 7% (dit was in eerste instantie 12,5%) van de omzet bestaat uit energiekosten. Voor de omzet wordt uitgegaan van het eerste en tweede kwartaal van 2023.

Het percentage is op 7% vastgesteld om de steun te richten op het mkb dat in haar bedrijfsvoering te maken heeft met een relatief hoog aandeel energiekosten. Het deel van het mkb met een relatief lager aandeel energiekosten wordt volgens de Minister van Economische Zaken en Klimaat in staat geacht de prijsstijgingen makkelijker op te kunnen vangen en door te berekenen. Zo komt de regeling ten goede aan het energie-intensieve deel van het mkb dat het meeste last heeft van de gestegen energieprijzen. Oorspronkelijk was er ook sprake van een verbruiksdrempel van jaarlijks tenminste 5000 m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft echter op 10 november 2022 in de Tweede Kamer gezegd dat deze verbruiksdrempel vervalt. Daarmee hebben ook mkb-bedrijven, die minder verbruiken dan 5.000 m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit, recht op de TEK-regeling, mits zij voldoen aan de eis van 7%.

De berekening van het subsidiebedrag
De tegemoetkoming, die een energie-intensieve mkb’er kan aanvragen, zal bestaan uit 50% van de kostenstijging boven de zogenoemde drempelprijs. De tegemoetkoming wordt berekend over de kostenstijging van het gehele energieverbruik. De drempelprijs is nu vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld in overeenstemming met de prijs van huishoudens minus de btw, omdat de meeste mkb’ers de facto geen btw betalen.
De kostenstijging wordt gemeten door de drempelprijs af te zetten tegen de marktprijs. Voor de marktprijs wordt de komende maanden nader uitgewerkt hoe deze wordt vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de werkelijke prijs die een ondernemer betaalt. Of, als dat niet goed uitvoerbaar is, zal er gekeken worden of een modelmatige berekening zal worden gebruikt, die dan periodiek kan worden herijkt.

Er geldt een maximumvergoeding van € 160.000. Door te kiezen voor een bedrag van € 160.000 blijft de regeling binnen het thans geldende tijdelijke Europese staatssteunkader. Ook agrarische bedrijven kunnen gebruik maken van deze regeling.
Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Om het budgettaire beslag te begrenzen wordt een maximumprijscompensatie van € 1,00 per m3 gas en € 0,30 per kWh gehanteerd, voor het geval prijzen door schaarste verder toenemen. Deze begrenzing treedt in werking wanneer de marktprijs voor gas hoger is dan € 3,19 per m3 en € 0,95 per kWh. Over prijsstijgingen boven de € 3,19 per m3 gas en € 0,95 per kWh elektriciteit vindt geen compensatie plaats van de kosten.

Voorbeeld

 • In dit voorbeeld is het uitgangspunt dat het bedrijf voldoet aan de eisen voor de TEK-regeling.
 • Gasverbruik: 40.000 m3.
 • Elektriciteitsverbruik: 30.000 kWh.
 • Marktprijs gas: € 2,71 per m3.
 • Marktprijs elektriciteit: € 0,78 per kWh.

De berekening is: 40.000 x (€ 2,71 -/- € 1,19) + 30.000 x (€ 0,78 -/- € 0,35) = € 73.700. De subsidie is dan: 50% van € 73.700 = € 36.850.

De uitvoering van de TEK-regeling
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TEK-regeling uitvoeren.
De TEK-regeling is (met terugwerkende kracht) van toepassing over het hele jaar 2023 en de laatste 2 maanden van 2022.
Ondernemers kunnen naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar hun eerste aanvraag doen. In de vormgeving van de regeling worden volgens de Minister van Economische Zaken en klimaat de lessen en ervaringen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) meegenomen, om complexiteit en schrijnende gevallen zoveel mogelijk te verminderen.

Het kabinet zal een beroep doen op ondernemers, om alleen dan steun aan te vragen als het echt nodig is. Het kabinet wil met het stellen van voorwaarden, bijvoorbeeld op basis van omzetgroei of winstgevendheid, net zoals bij de coronaregelingen bereiken dat de steun zo gericht mogelijk kan worden verleend en voorkomen dat de subsidie terecht komt bij bedrijven die het niet nodig hebben. De Minister van Economische Zaken geeft aan dat voorkoming van misbruik en fraude uiteraard ook een belangrijk onderdeel van de uitvoering is.

De informatie over de TEK-regeling kan vragen oproepen bij de mkb-bedrijven. Voor eerstelijnsinformatie en persoonlijk advies kunnen zij terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel (kvk.nl). Naast het geven van praktisch advies over bedrijfsvoering, verwijst de Kamer van Koophandel gericht door naar de subsidies en regelingen bij uitvoerder RVO. Op rvo.nl is voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte pagina’ opengesteld, waarbij mkb-ondernemers aan kunnen geven op de hoogte te willen worden gehouden van informatie over de inrichting en openstelling van de TEK-regeling. RVO zal te zijner tijd een rekentool op de website plaatsen waarmee mkb-ondernemers kunnen berekenen wat de TEK-regeling voor hen betekent.

Overige maatregelen

Inzet op verduurzaming
Naast de TEK-regeling, die een tijdelijke maatregel is om energie-intensieve mkb-bedrijven te helpen, zet het kabinet vol in op verduurzaming van de mkb-bedrijven en helpt hen daarbij, onder andere door middel van het extra vrijgemaakte budget in de Miljoenennota. Dit heeft tot gevolg dat de Energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), de milieu- investeringsaftrek (MIA) met € 150 miljoen in budget zijn verhoogd.

Daarnaast introduceert het kabinet de groene variant binnen de Borgstelling MKB-krediet, waarbij de overheid borg staat voor leningen aan het mkb. Om dit een verdere stimulans te geven is het kabinet voornemens om zo snel mogelijk de provisie, die ondernemers betalen, van de groene BMKB-variant te verlagen.

Belastingdienst
Bedrijven met liquiditeitsproblemen zullen een aanvraag voor belastinguitstel kunnen indienen bij de Belastingdienst. Het beleid rondom uitstel van betaling van belasting van ondernemers is versoepeld per 1 oktober 2022. Dit versoepelde beleid kan het energie-intensieve mkb ondersteunen in hun liquiditeit. De Belastingdienst zal zich extra inspannen om de mogelijkheden rondom uitstel van belasting voor deze ondernemers onder de aandacht te brengen. Bij het verlenen van belastinguitstel gaat het om individueel maatwerk. Nadere details volgen zo snel mogelijk.

Samenvatting
Het kabinet komt voor mkb-bedrijven, die kwalificeren als een energie-intensief mkb-bedrijf, met een gerichte compensatieregeling, de zogenoemde Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling). Om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling moet een mkb-bedrijf aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het mkb-bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie.
 2. Het mkb-bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister.
 3. Het mkb-bedrijf is een energie-intensief bedrijf. Dit is het geval als minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten. Hierbij wordt uitgegaan van het eerste en tweede kwartaal van 2023.

De volgende factoren bepalen de hoogte van de vergoeding:

 • Er geldt een vergoedingsbedrag per mkb-bedrijf van maximaal € 160.000.
 • Er geldt een vergoedingspercentage van 50% op het totaal van de energiekostenstijging boven de drempelprijs.
 • Vanwege Europese staatssteunregels gaat het om een totaalbedrag per verbonden onderneming, niet per energiecontract of per locatie.
 • Er wordt een maximumprijscompensatie van € 1,00 per m3 gas en € 0,30 per kWh gehanteerd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TEK-regeling uitvoeren.
De regeling is (met terugwerkende kracht) van toepassing over het hele jaar 2023 en de laatste 2 maanden van 2022.